PROJEKTY EUROPEJSKIE

Projekt indywidualny o nazwie „Rozbudowa infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik Spółka Akcyjna wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie I.3 Wspieranie innowacji

WIĘCEJ

Projekt badawczy pt. „Przystosowanie opcjonalnie pilotowanego śmigłowca do wykonywania misji morskich” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WIĘCEJ

Projekt badawczy pt. „Adaptacyjne podwozie nowego wiropłatu” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOLOT.

WIĘCEJ